Seuran säännöt

Alajärven Ankkurit ry:n säännöt (hyväksytty 2015)

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alajärven Ankkurit ry ja sen kotipaikka on Alajärven kaupunki.

 Yhdistys on perustettu marraskuun 26.päivä 1944 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää urheilu- ja liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tarjoaa koulutus- tiedotus-, kilpailu- ja valmennus- sekä liikuntatoimintaa eri ikäryhmille
 • tekee ehdotuksia, anomuksia ja aloitteilla viranomaisille ja muille yhteisöille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseksi ja hoitamiseksi
 • harjoittaa julkaisutoimintaa ja edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä
 • voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen liikunta-, huvi- ja tanssi-tilaisuuksia, toteuttaa keräyksiä ja arpajaisia, järjestää bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.

 3. Seuran jäsenyys eri liikunta- ja urheilujärjestöissä

Seura noudattaa niiden liikunta- ja urheilujärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on lajiensa kautta. Kukin laji valitsee keskuudestaan johtokunnan hyväksymän edustajan alueellisiin ja valtakunnallisiin kokouksiin.

 4. Jäsenet

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Johtokunta hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi henkilön ja kannattavan jäsenen, joka on maksanut jäsenmaksun ja hyväksyy seuran tarkoituksen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-11 muuta varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokuntaan valitun jäsenen ja varajäsenen toimikausi on vuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää talousvastaavan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran,  johtokunnan, jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat ovat puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Johtokunnan pöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.

 8. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen voi kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, johtokunnan erikseen määräämä henkilö, toiminnanjohtaja, kuitenkin aina kaksi yhdessä.

 9. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 1.11.-31.10. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

 10. Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunnan katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnan erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 11. Seuran kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava seuran vuosikokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja/tai seuran kotisivuilla.

12. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet urheilumuotoa hoitavaan jaostoon
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen tai seuran lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.