Seuran säännöt

Alajärven Ankkurit ry:n säännöt (09.06.2021)

 1. Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
  Yhdistyksen nimi on Alajärven Ankkurit ry ja sen kotipakka on
  Alajärven kaupunki. Yhdistys on perustettu marraskuun 26. päivä 1944
  ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Seuran tarkoituksena on edistää urheilu- ja liikuntaharrastusta
  seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran
  jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä
  ja tarpeidensa mukaisesti Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura –
  tarjoaa koulutus- tiedotus-, kilpailu- ja valmennus- sekä
  liikuntatoimintaa eri ikäryhmille -tekee ehdotuksia, anomuksia ja
  aloitteilla viranomaisille ja muille yhteisöille tarpeellisten
  harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseksi ja hoitamiseksi –
  harjoittaa julkaisutoimintaa ja edistää liikunnan avulla tasa-arvoa
  ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja
  ympäristön kestävää kehitystä -voi toimintansa tukemiseksi ottaa
  vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
  tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen liikunta-,
  huvi- ja tanssi-tilaisuuksia, toteuttaa keräyksiä ja arpajaisia,
  järjestää bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä
  ja asusteita.
 3. Seuran jäsenyys eri liikunta- ja urheilujärjestöissä
  Seura noudattaa niiden liikunta- ja urheilujärjestöjen sääntöjä,
  joiden jäsenenä se on lajiensa kautta.
 4. Jäsenet
  Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  hyväksyy seuran tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
  hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
  tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
  kannattavat jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi
  tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran
  kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
  tukenut seuran toimintaa.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
  kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
  ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 6. Hallitus
  Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
  valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-8
  varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
  katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
  jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
  puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
  mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
  ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
  ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Seuran nimen kirjoittaminen
  Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
  tai sihteeri, kukin yksin.
 8. Tilikausi
  Seuran tilikausi on 1.11.-31.10.
 9. Seuran kokoukset
  Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran
  kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden
  tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
  kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
  määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Seuran kokouksissa on
  jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
  kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
  läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei
  säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
  yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
  kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Seuran kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään
  seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
  kirjeillä, sähköpostitse, seuran kotisivuilla tai seuran toimintaalueen sanoma- tai paikallislehdessä.
 11. Vuosikokous
  Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
   pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
   toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
   myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan
   puheenjohtaja ja jäsenet urheilumuotoja hoitaviin jaostoihin
  8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
   liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
   varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
   varatilintarkastajaa
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen
   käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
   hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
   kokouskutsuun.
 12. Jaostot
  Toimintasuunnitelmassa vahvistetut jaostot voivat päättää sisäisestä
  toiminnastaan jaostojohtokuntiensa johdolla. Kuitenkin siten, että
  seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet. Hallitus
  ohjaa ja valvoo jaostojen toimintaa huolehtien erityisesti siitä,
  että seuran kirjanpito tulee hoidettua lainmukaisesti ja varainhoito
  järjestettyä luotettavalla tavalla.
 13. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä
  seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
  annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
  muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään
  seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
  kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi
  käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.